Bình phong con bướm( giá bán trên 2 tấm kèm chân)

726.000