Bình phong liền kệ hoa lá ig491 (gía trên bao gồm một kệ và môt vách)

1.008.000