Thức Ăn Chim Họa Mi, Khướu Anh Thông hủ 550g 20315854